languages
EL

Υποχρεώσεις Μετόχων

Η  Eταιρεία “PAPERPACK ΑΒΕΕ”, οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εφιστά την προσοχή των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού στις υποχρεώσεις ενημέρωσης που θεσπίζουν οι διατάξεις του Ν.3556/2007 και της σχετικής εκδοθείσας Απόφασης αρ. 1/434/3-7-2007 και Εγκυκλίου αρ. 33/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς επίσης και στις προβλεπόμενες κυρώσεις από την τυχόν παράβασή τους.

Από την 30-6-07, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου, καταργούνται οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Π.Δ.51/1992 και οι υποχρεώσεις προσώπων αναφορικά με τη δημοσιοποίηση σημαντικών συμμετοχών τους ρυθμίζονται πλέον από τις διατάξεις των άρθρων 9-14 του Νόμου, από τα άρθρα 4-10 της Απόφασης και την παράγραφο 1 της Εγκυκλίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο, αποτελεί ατομική υποχρέωση (με τις εξαιρέσεις και τις απαλλαγές που προβλέπουν τα άρθρα 12 και 13 αντιστοίχως του Νόμου) :

  • κάθε μετόχου της Εταιρείας, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ή καθίσταται μέτοχος για πρώτη φορά, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου
  • κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού, μετόχου ή μη, που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α) έως θ) του άρθρου 10 του Νόμου
  • κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού, που αποκτά ή διαθέτει άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου

και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή ασκεί, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας  ή,

εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου (σύμφωνα με τα προαναφερόμενα άρθρα 9, 10 και 11), μεγαλύτερο από 10%, σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,

να ενημερώσει ταυτόχρονα την Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός (3) τριών ημερών διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με το ημερολόγιο ημερών διαπραγμάτευσης, όπως καθορίζεται από κάθε οργανωμένη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί στην Ελλάδα), η πρώτη των οποίων είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία πληροφορήθηκε, ή όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή ενημερώθηκε σχετικά με εταιρικά γεγονότα που μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.

Για τον υπολογισμό των ως άνω ορίων, η Εταιρεία έχει ήδη δημοσιοποιήσει το ύψος του μετοχικού της κεφαλαίου και το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με την από 24-9-07 ανακοίνωσή της, η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό της τόπο, καθώς επίσης στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr.

Η ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης
  2. την αλυσίδα των ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση
  3.  την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ανωτέρω ορίων
  4. την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10, καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται με την ταυτόχρονη υποβολή του αναρτημένου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εντύπου γνωστοποίησης ΤR1, νόμιμα υπογεγραμμένου από το ίδιο το υπόχρεο πρόσωπο ή από άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο και σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, από το νόμιμο εκπρόσωπό του, υποβάλλοντας και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους. Το έντυπο συνοδεύεται από Παράρτημα που συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη συμπλήρωση του Παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται και το πατρώνυμο του υπόχρεου.

Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση των υπόχρεων προσώπων, τα οποία ευθύνονται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Το έντυπο γνωστοποίησης TR1 υποβάλλεται:

  • στα γραφεία της Εταιρείας μας, Βιλτανιώτη 24, 14564 Κηφισιά – Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη η κ. Άννα Ραφαηλίδη (τηλ.: 210-2846800), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή με αποστολή στο fax : 210-2851207 ή στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή του εντύπου και την παραλαβή του από την αρμόδια ως άνω Υπηρεσία της Εταιρείας  και
  • στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα, στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιρειών, με την ένδειξη « γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3356/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax: 210-3377243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλομένων σελίδων. Τέλος ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.

Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω  υποχρεώσεων, το άρθρο 26 του Ν.3556/2007 προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής επίπληξης ή προστίμου ύψους μέχρι 1.000.000 Ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης. Στο διαδικτυακό της τόπο www.cmc.gov.gr βρίσκονται αναρτημένα : ο Νόμος 3556/2007, η Απόφαση αρ. 1/434/3-7-2007,    η ερμηνευτική Εγκύκλιος αρ. 33/3-7-2007, το έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών TR1, το έντυπο γνωστοποίησης TR2 (υποβάλλεται από ειδικούς διαπραγματευτές)  και το Ημερολόγιο ημερών διαπραγμάτευσης για το έτος 2007.

Για τη διευκόλυνση και την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων μας, αναρτάται κατωτέρω το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο με τα σχετικά έντυπα PDF αρχείο: